Os deportes federados de montaña e orientación son actividades que xa de por sé supoñen certos riscos que os que practicamos estas modalidades deportivas coñecemos:

 • Perigos derivados do factor humano: hipoxia, queimaduras, intoxicacións, caídas, torceduras, reaccións alérxicas, actividade en solitario,…
 • Perigos derivados da propia actividade: perigos propios do medio onde se realizan estas actividades – desnivel, altura, condicións do solo,…- e as lesións derivadas da actividade, máis despois dun período de inactividade prolongado

A isto agora temos que acostumarnos aos perigos directos derivados da presenza do COVID-19:

 • Contaxio por proximidade persoal
 • Contaxio por contacto en superficies
 • Contaxio por ambientes pechados
 • Posible saturación do sistema sanitario por extensión da pandemia:
  • Dificultades na atención adecuada ao paciente COVID
  • Dificultades na atención adecuada a persoas accidentadas
  • Posibilidade de contaxio no transcurso da atención sanitaria
 • Estado actual dos servizos de emerxencias trala parada da práctica deportiva no exterior durante o estado de alarma

Así que as xa coñecidas medidas de seguridade e prevención ás que estamos acostumados, agora – e por un período posiblemente ben prolongado-, teremos que sumar as medidas derivadas desta nova situación, como por exemplo:

 • Nas relacións interpersoais:
  • Manter distancia física de seguridade superior a 2 metros
  • Uso de mascarilla sanitaria en espazos pechados e/ou cando non se poida manter a distancia de seguridade
  • Redución do aforo en espazos pechados, de recepción e tamén da concentración de persoas no exterior
  • Control do aforo en lugares cun gran atractivo deportivo e/ou turístico
  • Control do aforo en instalacións deportivas de montaña: zonas de escalada, rocódromos, refuxios, vías ferratas, sendeiros, barrancos, etc.
  • Reducir o aforo nos transportes colectivos (autocares e/ou coches particulares)
 • No uso de instalacións e material:
  • Limpeza correcta e frecuente de mans
  • Evitar tocarse a cara ou as mucosas
  • Desinfección axeitada e constante de instalacións e espazos comúns
  • Seguir sempre as recomendacións do fabricante no relativo á limpeza e conservación dos materiais
  • Redución do aforo en espazos pechados ou limitados, evitando concentracións de persoas en zonas comúns
  • Programación de actividades grupais e/ou de contacto, seguindo as recomendacións de cada fase
  • Limitar(evitar!) o intercambio de obxectos con outros deportistas ao mínimo imprescindible. Atención ás comidas e recipientes de auga: non compartir pratos, cubertos, vasos ou botellas de auga, por exemplo
 • Nos espazos pechados:
  • Desinfección axeitada e constante de instalacións e espazos comúns
  • Redución de aforo e as concentracións de persoas. Respectar os horarios e quendas establecidas polas autoridades e polos responsables do local
  • Reducir o aforo nos transportes colectivos
  • Evitar o uso de refuxios abertos ou sen garda
  • Peche das zonas de uso libre dos refuxios de montaña

Para os que gustamos dun grao saudable de adrenalina e dos espazos abertos, un par de recomendacións máis:

 • Non expoñerse a niveis de risco innecesarios nas primeiras fases da desescalada
 • Extremar as precaucións nos desprazamentos, e na práctica deportiva

Tede en conta o estado actual do servizo de emerxencias durante o estado de alarma:

 • Dificultade na atención axeitada ante unha eventual actuación de rescate
 • Dificultade na atención axeitada dunha vítima con posible contaxio
 • Posibilidade de contaxio no transcurso da atención

Así que benvidos a unha nova realidade onde aumenta a responsabilidade individual e colectiva, e na que deberemos extremar as precaucións e cumprir as medidas establecidas polos organismos públicos:

 • Concienciación e formación colectiva
 • Seguir as instrucións e recomendacións das autoridades sanitarias
 • Contrastar as fontes de información usando sempre medios oficiais, e ante a dúbida infórmate!
 • Cumprir en todo momento as restricións de mobilidade e medidas de prevención establecidas
 • Extremar as precaucións e cumprir as medidas establecidas no caso de estar en contacto con persoal de risco
 • Se tes síntomas ou recibes outras indicacións sanitarias como illamento por contacto cun caso sospeitoso, queda na casa e contacta co servizo de atención ao doente

E sobre todo paciencia e sentidiño á hora de realizar esas actividades. Fai adestramentos sinxelos durante as fases da desescalada que non comprometan a túa saúde nin a dos demais. E sigue en todo momento os prazos e normas establecidas.

Imos conseguilo! A Roelo Montañeiros!


COMPARTIR: