Política de privacidade

De conformidade coa normativa española que regula á prestación de servizos da sociedade da información, e en cumprimento do deber de información, achegamos a identificación do titular deste sitio web: www.aromon.es.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS:

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, a continuación se reflicten os seguintes datos: a empresa titular de www.aromon.es é Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo, dende aquí, AROMON, con CIF número G-36149714 e domicilio a estes efectos en:

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia

Rúa Benito Corbal 45. Local 5, 3º andar

36002, Pontevedra

con correo electrónico de contacto: aromon@aromon.es

2. USUARIOS:

O acceso e/ou uso deste portal de AROMON atribúe á condición de USUARIO, que vostede acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de emprego aquí recollidas. As citadas condiciones serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Responsable

AROMON

Finalidade

Xestión da solicitude do usuario.

Lexitimación

Execución dun contrato/prestación de servizos.

Destinatarios

Non se realiza cesión de datos a terceiros.

Dereitos

Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e/ou portabilidade dos datos achegados, como se indica na información adicional.

Información Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo o seguinte enlace https://www.aromon.es/rgpd/

INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Quen é Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: AROMON

Domicilio Social: Edificio Administrativo da Xunta de Galicia; Rúa Benito Corbal 45. Local 5, 3º andar 36002, Pontevedra

Teléfono: 609 713 646

Correo electrónico:  aromon@aromon.es

Finalidade

Con que finalidade tratamos seus datos persoais?

En AROMON tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas có fin de xestionar e tramitar os servizos solicitados.

Non se realizarán tratamentos de datos automatizados có fin de elaborar perfiles.

Por canto tempo se van conservar os seus datos?

Os datos persoais facilitados polo usuario se conservarán mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado.

Lexitimación

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e pre-contractuais establecidas con vostede, así como o cumprimento de obrigas legais que lle son de aplicación a AROMON.

Destinatarios

A que destinatarios se comunicarán seus datos?

AROMON non realiza cesión de datos a terceiros salvo ás Administracións Públicas ás que se atope obrigado por Lei.

Dereitos

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidade dos datos achegados, segundo o disposto no Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, dirixindo un escrito no que especifique que dereito desexa exercer e axuntando copia de documento oficial que o identifique dirixido á dirección arriba indicada ou ó correo electrónico aromon@aromon.es

O interesado pode, tamén, presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.

En cumprimento do establecido no Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, comunicamos ó usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de AROMON, có fin de poder prestarlle nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que a non cumprimenta de ditos eidos impedirá ó USUARIO desfrutar de algúns dos servizos e informacións ofrecidas na web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

AROMON cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

AROMON adopta as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, súa alteración, perdida, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as que poden verificar a autenticidade dos datos).

No caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente cláusula, de acordo có establecido no Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

AROMON como responsable da Actividade de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos achegados, segundo o disposto no Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ó domicilio social, axuntando copia do DNI ou Pasaporte.

AROMON garante que tódalas comunicacións comerciais que dirixe os seus socios/clientes cumpren a normativa vixente.

Por iso, en cumprimento da Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, e a Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, se informa ó USUARIO que AROMON poderá enviarlle, por medios electrónicos, información acerca de produtos e/ou servizos de interese ó que Vd. presta o seu consentimento.

En calquera momento poderá revocar esta autorización na dirección aromon@aromon.es