RGPD · Aviso Legal

Ao amparo do establecido na Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, na Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, no Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informámoslle que os seus datos persoais se atopan incluídos nas Actividades de Tratamento, das que é responsable AROMON con CIF número G-36149714 e se utilizan para realizar unha correcta xestión de nosa relación comercial.

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que o identifique dirixido á dirección Edificio Administrativo da Xunta de Galicia; Rúa Benito Corbal 45. Local 5, 3º andar 36002, Pontevedra ou ó correo electrónico aromon@aromon.es

Pode consultar información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa Política de Privacidade no sitio web www.aromon.es

AVISO LEGAL LEI DE SERVICIOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E O COMERCIO ELECTRÓNICO

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, a continuación se reflexan os seguintes datos: a sociedade titular de www.aromon.es es AROMON, con CIF número G-36149714, e domicilio a estes efectos en Edificio Administrativo da Xunta de Galicia; Rúa Benito Corbal 45. Local 5, 3º andar 36002, Pontevedra, con correo electrónico de contacto: aromon@aromon.es

2. USUARIOS: O acceso e/ou uso deste portal de AROMON atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflexadas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. USO DEL PORTAL: www.aromon.es proporciona o acceso a multitude de informacións, servicios, programas ou datos (en adiante, “os contidos”) en Internet pertencentes a AROMON ós que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade de uso do portal. Dita responsabilidade se estende ao rexistro que fóra necesario para acceder a determinados servicios ou contidos.

En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ó USUARIO se lle pode proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo. O USUARIO se compromete a facer un uso axeitado dos contidos e servicios que AROMON ofrece a través da súa paxina Web, comprometéndose a non empregalos para actividades que poidan ser ilícitas, contrarias ó orde público, á defensa nacional ou á saúde pública.

En todo caso, AROMON se reserva o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, a estrutura e deseño do sitio web: modificar ou eliminar servicios ou contidos, así como as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

Do mesmo xeito AROMON se reserva o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións de uso, así como calquera outra condición particular contidas no sitio web www.aromon.es

4. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En cumprimento do establecido no Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, comunicamos ó usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria , por calquera dos nosos medios de recollida de información, van a ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de AROMON , co fin de poderlle prestarlle os nosos servicios, así como para mantelo informado sobre cuestións relativas á actividade da sociedade e os seus servicios. Os eidos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que a non cumprimenta de ditos eidos impedirá ó USUARIO desfrutar de algúns dos servicios e informacións ofrecidas na web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

AROMON cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal,e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

AROMON adopta as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perdida, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as que poden verificar a autenticidade dos datos).

No caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a sií mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente cláusula, de acordo co establecido no Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

AROMON como responsable da Actividade de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ó domicilio social, axuntando copia do DNI ou Pasaporte.

AROMON garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente.

Por isto, en cumprimento da Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico e a Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, se informa ó USUARIO que AROMON poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servicios de interese ó que Vd. presta o seu consentimento.

En calquera momento poderá revocar esta autorización na dirección aromon@aromon.es

5. USO DE COOKIES: Se advirte ó USUARIO que este sitio web utiliza cookies. As cookies son pequenos arquivos de texto que se instalan no navegador do ordenador do USUARIO para rexistrar a súa actividade, enviando unha identificación anónima que se almacena no mesmo, coa finalidade de que a navegación sexa máis fácil, permitindo, por exemplo, o acceso ós USUARIOS que se teñan rexistrado previamente e o acceso ás áreas, servicios, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Se poden utilizar tamén para medir a audiencia, parámetros do tráfico e navegación, tempo de sesión, e/ou controlar o progreso e número de entradas. AROMON procurará en todo momento establecer mecanismos axeitados para obter o consentimento do USUARIO para a instalación de cookies que o requiran. Non obstante, o anterior, deberá terse en conta que, de conformidade coa lei, se entenderá que (i) o USUARIO da o seu consentimento si modifica a configuración do navegador inhabilitando as restricións que impiden o uso de cookies e (ii) que o referido consentimento non será preciso para a instalación daquelas cookies que sexan estritamente necesarias para a prestación dun servicio expresamente solicitado polo USUARIO (mediante rexistro previo).

Pode ocorrer que algunhas cookies utilizadas neste sitio web non estean relacionadas con AROMON . Isto se debe a que algunhas paxinas do sitio web teñen enxertado contido procedente de webs de terceiras partes (como por exemplo un vídeo de YouTube).

Debido a que o referido contido procede doutra web, AROMON no controla a configuración de ditas cookies. Si vostede quere cambiar as súas preferencias de configuración de cookies, deberá consultar os sitios Web de ditas terceiras partes para obter información.

6. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: AROMON por si ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa paxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño..), quedando expresamente prohibidas a súa reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición da totalidade ou parte dos contidos de esta paxina web, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de AROMON

O USUARIO se compromete a respectar os dereitos de Propiedade intelectual e Industrial titularidade de AROMON . O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado na paxina web.

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: AROMON non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio web ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de haber adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Deficiencias do servicio, das redes de comunicación, dos problemas resultantes do mal funcionamento ou uso de versións non optimizadas de calquera navegador, posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do USUARIO, ós arquivos ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presencia de virus no ordenador do USUARIO utilizado para a conexión ós servicios e contidos do sitio web, avarias telefónicas, interferencias, omisións ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico motivados por causas alleas a AROMON ; do coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias de acceso e uso que os USUARIOS fan do sitio web e das informacións e servicios. Do uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, ós usos xerais aceptados ou ó orde público, do sitio Web, seus servicios ou contidos, por parte dos USUARIOS

8. MODIFICACIÓNS: AROMON se reserva o dereito a efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na paxina web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto contidos e servicios que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no portal.

9. ENLACES: No caso de que en www.aromon.es se dispuxesen enlaces ou hipervínculos cara outros sitios de internet, AROMON non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contido. Baixo ningunha circunstancia, AROMON asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garante a dispoñibilidade técnica, calidade fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos ou outros sitios de internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

10. DEREITO DE EXCLUSIÓN: AROMON se reserva o dereito de bloquear o acceso dun USUARIO ante calquera indicio de utilización fraudulenta dos servicios ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

11. XENERALIDADES: AROMON perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo tódalas accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito

12. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: AROMON poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

13. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN: A relación entre AROMON e o USUARIO se rexerá pola normativa española vixente a calquera controversia se someterá aos Xulgados e Tribunais de Pontevedra.